Algemene voorwaarden

Offerte

Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.

Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig.

Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen middels een reply op de email met het offerteaanbod. Bij het accepteren van de offerte gaat de klant ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

Meerwerk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen meerwerkkosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Bureau Beeldrijm de opdrachtgever tijdig inlichten.

Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Bureau Beeldrijm en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de www.opdrachtgever te handelen.

Montage

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden:

Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.

Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities et cetera)

Versie 3: Final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.

Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht. Previews worden afgeschermd op Youtube gezet en kunnen alleen bekeken worden via een toegezonden link. Desgewenst kan er preview ook versleuteld worden met een wachtwoord.

Reis- en verblijfkosten

Bureau Beeldrijm rekent geen reiskosten. Moet er voor de productie van de film veel gereisd worden, dan zal er naar redelijkheid gekeken worden, en in samenspraak met de opdrachtgever, of er een reisvergoeding gevraagd wordt.

Muziekrechten

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Bureau Beeldrijm kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

Auteursrecht

Alle door Bureau Beeldrijm geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

Intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Bureau Beeldrijm en worden niet beschikbaar gesteld.

Copyright

Een klant krijgt het copyright op de door hem bestelde videoproductie, voor het in de offerte vastgelegde doel. Mocht een klant het copyright willen uitbreiden of fysieke kopieën willen maken, dan gaat dit in samenspraak met Bureau Beeldrijm. Dit heeft ook te maken met eventuele rechten van derden op gebruikte muziek en beeldmateriaal.

In geval van copyright-schending is Bureau Beeldrijm niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

Ruw materiaal (ongemonteerd materiaal)

Tenzij anders afgesproken wordt ongemonteerd, ruw materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de afgeleverde videoproductie, ligt het copyright op het ruwe cameramateriaal bij Bureau Beeldrijm. Dit copyright is wel verhandelbaar.

Tegen een vergoeding kan ruw materiaal door bureau Beeldrijm worden opgeslagen op een externe harde schijf. Bureau Beeldrijm is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Bureau Beeldrijm naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

Betaling

De standaard betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  1. Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten
  2. Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratiekosten en wettelijk verplichte rente
  3. Derde en laatste herinnering: incassokosten en wettelijk verplichte rente.

Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – copyright’.
De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

Zelfstandigheid

Bureau Beeldrijm voldoet aan alle voorwaarden van een zelfstandige onderneming. Een DBA overeenkomst zoals door de belastingdienst van bepaalde ZZP-ers wordt verwacht, is dus niet nodig.

Aansprakelijkheid

Bureau Beeldrijm is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.

Contact
+31 (0)648267619
KVK-nummer: 67494242